Connect with us

POLITYKA

Dobry budżet na złe czasy

Opublikowane

w dniu

Ważne decyzje dla naszego regionu i inwestycji w dobie epidemii! Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął budżet na 2021 rok. Jaki będzie przyszłoroczny plan wydatków i dochodów? Szczegóły dokumentu  zaprezentowano podczas sesji, która odbyła się w czwartek, 3 grudnia 2020 roku. Za jego przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw było 9. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dochody województwa wyniosą 1.125,3 mln zł, a wydatki 1.224,4 mln zł.

– Tegoroczny budżet jest bardzo mocno związany z tempem wydawania funduszy unijnych, które w ogromnym stopniu napędzają rozwój naszego regionu. Jest to historycznie największy budżet – wydatki opiewają na kwotę 1 mld 224 mln zł. To sprawia, że traktujemy ten budżet również jako wielkie wyzwanie. Z dużą ostrożnością podeszliśmy do wpływów do kasy województwa z tytułu podatków PIT i CIT. Mamy świadomość, że pandemia może dotknąć przedsiębiorców, a przecież duża część naszego budżetu pochodzi właśnie z podatku CIT, który jest bardzo wrażliwy na koniunkturę – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje celowe i płatności z UE (510,5 mln zł), udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT – 220,3 mln zł) oraz część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej (177,7 mln zł). „Janosikowe” wraz ze środkami z rezerwy subwencji na 2021 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w łącznej wysokości 67,7 mln zł przyjęto na poziomie wskazanym w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe stanowią 49% wydatków budżetu ogółem. Dominują w nich projekty inwestycyjne stanowiące 87,7%, które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa (237,8 mln zł), w ramach której sfinansowana zostanie przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich. Ponadto istotnymi zadaniami będą te wykorzystujące eurofundusze w ramach RPO WZ 2014-2020. Należy do nich m.in. konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 108,6 mln zł), budowa sieci tras rowerowych (wraz z wydatkami bieżącymi 68,3 mln zł), rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego (43,7 mln zł), powstanie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 42,1 mln zł), kontynuacja usługi zachodniopomorskiego E-Zdrowia (wraz z wydatkami bieżącymi 23,8 mln zł), budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego (14 mln zł), budowa Morskiego Centrum Nauki (3,6 mln zł).

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2021 – zgodnie z tendencją wieloletnią – będzie transport i infrastruktura. To prawie 38,4% uchwalonego budżetu i kwota 470,5 mln zł, z czego przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich stanowi prawie 62 mln zł, a dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie 99,4 mln zł. Na kulturę, sport i turystykę przeznaczonych zostanie 208,4 mln (17 %), administrację oraz bezpieczeństwo publiczne 243,6 mln zł (20%), wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO WZ 2014-2020 51,6 mln zł (4,2 %). Działania związane z ochroną zdrowia, wojewódzkimi programami polityki społecznej, w tym pomocą społeczną i rodziną określono w budżecie na poziomie 98,1 mln zł (8%), a z polityką rynku pracy i rozwojem przedsiębiorczości w kwocie 48,8 mln zł (4 %). Zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska zaplanowane zostały na poziomie 15,8 mln zł (1,3 %), natomiast wydatki na edukację, opiekę wychowawczą w kwocie 23,7 mln zł (2 %).

Bilansowo budżet województwa na rok 2021 zamknie się deficytem 99,2 mln zł ( 8,8 % dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty wolnymi środkami pozostałymi na koniec 2020 r. na rachunkach bankowych Województwa (po dokonaniu rozliczenia budżetu) oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2021 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jst, zaplanowana została na poziomie blisko 109,7 mln zł, co pozwoli m.in. obsłużyć roczne zobowiązania Województwa. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2021 roku zamknie się kwotą niespełna 311,2 mln zł, stanowiącą 27,6 % dochodów budżetu planowanych na przyszły rok.

Głosowanie nad tegorocznym planem finansowym Województwa Zachodniopomorskiego było najważniejszym punktem obrad dwudziestej pierwszej w kadencji 2018-2023 sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.