Connect with us

DĘBNO

Geotermia w Dębnie? Na stole wielkie pieniądze

Opublikowane

w dniu

Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przyznane środki stanowią 100% kwoty kwalifikowalnej. Realizowane będzie zadanie pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”.

 

We wrześniu 2020 roku Gmina złożyła wniosek o sfinansowanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych. Proces aplikacyjny poprzedzony był aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębno, w którym umieszczono zadanie pn.: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Dębnie”. Następnym krokiem było sporządzenie Projektu Robót Geologicznych zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Decyzją z dnia 23 września 2020 r.

W czerwcu br. pojawiła się informacja o otrzymaniu przez Dębno dofinansowania. NFOŚiGW zaprosił Gminę do negocjacji warunków umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”. Celem projektu jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych triasu środkowego w miejscowości Dębno. Zakłada się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Zgodnie z Projektem robót geologicznych zakładane parametry złoża to wydajność na poziomie ok. 50 m3/h oraz temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 60°C. Projekt przewiduje wykonanie wiercenia do głębokości 1860 m. Przeprowadzona analiza techniczna możliwości wykorzystania energii wód geotermalnych dla Miasta Dębno wykazuje możliwość zastosowania wód geotermalnych dla celów ciepłowniczych i wytworzenie ciepła bezpośrednio z otworu geotermalnego w ilości ok. 3.9 MWh rocznie, co stanowi zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w Dębnie od 20% do 30% rocznie (w zależności od temperatur zimowych).

Z punktu widzenia Miasta Dębna celem inwestycji jest także znaczące ograniczenie zastosowania konwencjonalnych źródeł ciepła opartych o surowce kopalne, a tym samym istotne zmniejszenie emisji CO2, a także możliwość zintensyfikowania działań zapewniających dostęp do ciepła sieciowego na terenie miasta, jak i zdywersyfikowanie źródeł dostaw ciepła. Z uwagi na sprzedaż we wcześniejszych latach sieci ciepłowniczej na terenie Dębna dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Gmina planuje wydzierżawienie otworu oraz niezbędnych gruntów tj. dz. 45/32 i 45/ 13 obr. Dębno 7 w celu budowy ciepłowni opartej o energię z wód geotermalnych. W celu dogrzania wody do wymaganych temperatur planowane jest zbudowanie przez Inwestora zewnętrznego farmy fotowoltaicznej na terenach po zrekultywowanym składowisku odpadów. Takie połączenie źródeł odnawialnej energii daje możliwość wyprodukowania ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej w pełni ekologicznej i zero emisyjnej.

Koszt wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczo oszacowano na kwotę 15 399 384 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę netto w wysokości 12 519 824 zł. Podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym i podlega zwrotowi. Pierwsze wyniki z przeprowadzonego odwiertu będą znane na przełomie lat 2023-2024, w oparciu o które sporządzana zostanie szczegółowa dokumentacja geologiczna otworu GT-1 Dębno wskazująca między innym sposób dalszego wykorzystania otworu.